Resolves SWAMIDOPS-7930
[swamid-metadata.git] / swamid-kalmar-testing-1.0.mxml
2013-09-24 Fredrik Åslundswamid-1.0* removed
2013-06-18 Fredrik Åslundmetadata files renamed to <entityid>.xml
2011-08-16 Leif Johanssoncache duration set to 8h to conform with technical...
2011-01-17 Leif Johanssonkalmar test metadata