SWAMID-649 Update cert login.quicksearch.se
[swamid-metadata.git] / externals.xrd
2019-06-19 Paul ScottUpdate externals.xrd with new eduGAIN cert
2014-10-02 Leif JohanssonMerge branch 'master' of md-swamid.se:swamid-metadata
2014-10-02 Leif Johanssonnew cert
2014-09-30 Leif Johanssoninterfed feeds as xrd
2014-09-30 Leif Johanssoninterfed feeds as xrd
2014-09-30 Leif Johanssonwork on the pipeline
2014-09-30 Leif Johanssoninterfed feeds as xrd
2014-09-30 Leif Johanssoninterfed feeds as xrd