extensions need to go to the head
[swamid-metadata.git] / swamid-tou-sv.txt
1
2 Regler för nyttjande av SWAMIDs Metadata
3
4 En Engelsk översättning av detta dokument finns på 
5 https://md.swamid.se/md/swamid-tou-en.txt. Denna version är
6 preliminär.
7
8 VIKTIGT: LÄS DETTA NOGA
9
10 Du läser detta eftersom du önskar använda tekniska information i 
11 denna fil (Metadata) som har publicerats av Utfärdare på uppdrag 
12 av Registrerande part. Dessa nyttjanderegler för användning av 
13 Metadata reglerar hur Metadata får användas.  Genom att använda 
14 Metadata förbinder du dig att följa dessa nyttjanderegler. Dessa 
15 nyttjanderegler är bindande och gäller som avtal mellan dig och 
16 Utfärdare av Metadata. Om du ej accepterar dessa nyttjanderegler 
17 får du inte använda Metadata.  
18
19 DEFINITIONER
20
21 I dessa nyttjanderegler gäller följande definitioner:
22
23 - Med Registreringsrutiner (eng Registration Practice Statement) 
24 menas de publiserade regler som styr en Registrerande part
25
26 - Med Registrerande part (eng Registrar) menas den organisation 
27 som tar emot och publicerar Metadata i enlighet med Registrerings-
28 rutiner
29
30 - Med Registrerad part (eng Registrant) menas den organisation 
31 som har kontroll över det objekt som är beskrivet av Metadata
32
33 - Med Utfärdare (eng Signer) menas den organisation som signerar 
34 och publiserar Metadata
35
36 - Med Nyttjaren menas den organisation eller användare som använder 
37 Metadata.
38
39 TILLÅTET NYTTJANDE
40
41 Metadata får endast nyttjas på följande sätt:
42
43 - Installation på Nyttjarens system i syfte att etablera säker 
44 kommunikation mellan Nyttjarens system och system tillhörande 
45 Registrerad part med hjälp av standardprotokoll för federerad 
46 identitetshantering.
47
48 - Vidarebefordras till tredje part under förutsättning att 
49 tredje part accepterar dessa nyttjanderegler.
50
51 - Övriga rättigheter inklusive eventuella immateriella rättigheter 
52 till Metadata förbehålles Utfärdaren, Registrerande part respektive 
53 Registerad part.
54
55 ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING
56
57 Nyttjaren är skyldig att inneha alla nödvändiga licenser, tillstånd 
58 och rättigheter samt uppfylla tillämpbar lagstiftning i samband med 
59 användning av Metadata. 
60
61 UPPSÄGNING AV NYTTJANDERÄTT
62
63 Om Utfärdaren har anledning att misstänka brott mot dessa nyttjande-
64 regler är Nyttjaren skyldig att på Utfärdarens uppmaning, givet att 
65 detta inte strider mot svensk lagstiftning, omedelbart sluta nyttja 
66 Metadata samt radera Metadata från sina system.
67
68 ANSVAR
69
70 Nyttjande av Metadata sker på egen risk. Varken Registrerande part, 
71 Registrerad part eller Utfärdare är skyldig att informera Nyttjaren 
72 om ändringar i Metadata eller om en Registrerad part ej längre är 
73 bunden av Registreringsrutiner.
74
75 ANDRA ÖVERENSKOMMELSER
76
77 Eventuella avtal och överenskommelser mellan Utfärdaren och Nyttjaren 
78 gäller i första hand. I alla andra fall gäller dessa nyttjanderegler.
79
80 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
81
82 Varje dispyt eller anspråk som berör någon del av dessa nyttjanderegler
83 inklusive innehåll och kontraktsmässiga eller icke-kontraktsmässiga 
84 anspråk skall prövas i enlighet med Svensk Lag. Svensk Domstol har 
85 exklusiv rätt att avgöra uppkomna tvister eller anspråk.