SWAMID-649 Update cert login.quicksearch.se
[swamid-metadata.git] / swamid-tou-sv.txt
1
2 Regler för nyttjande av SWAMIDs Metadata
3
4 En Engelsk översättning av detta dokument finns på 
5 https://mds.swamid.se/md/swamid-tou-en.txt.
6
7 VIKTIGT: LÄS DETTA NOGA
8
9 Du läser detta eftersom du önskar använda tekniska information i 
10 denna fil (Metadata) som har publicerats av Utfärdare på uppdrag 
11 av Registrerande part. Dessa nyttjanderegler för användning av 
12 Metadata reglerar hur Metadata får användas.  Genom att använda 
13 Metadata förbinder du dig att följa dessa nyttjanderegler. Dessa 
14 nyttjanderegler är bindande och gäller som avtal mellan dig och 
15 Utfärdare av Metadata. Om du ej accepterar dessa nyttjanderegler 
16 får du inte använda Metadata.  
17
18 DEFINITIONER
19
20 I dessa nyttjanderegler gäller följande definitioner:
21
22 - Med Registreringsrutiner (eng Registration Practice Statement) 
23 menas de publiserade regler som styr en Registrerande part
24
25 - Med Registrerande part (eng Registrar) menas den organisation 
26 som tar emot och publicerar Metadata i enlighet med Registrerings-
27 rutiner
28
29 - Med Registrerad part (eng Registrant) menas den organisation 
30 som har kontroll över det objekt som är beskrivet av Metadata
31
32 - Med Utfärdare (eng Signer) menas den organisation som signerar 
33 och publiserar Metadata
34
35 - Med Nyttjaren menas den organisation eller användare som använder 
36 Metadata.
37
38 TILLÅTET NYTTJANDE
39
40 Metadata får endast nyttjas på följande sätt:
41
42 - Installation på Nyttjarens system i syfte att etablera säker 
43 kommunikation mellan Nyttjarens system och system tillhörande 
44 Registrerad part med hjälp av standardprotokoll för federerad 
45 identitetshantering.
46
47 - Vidarebefordras till tredje part under förutsättning att 
48 tredje part accepterar dessa nyttjanderegler.
49
50 - Övriga rättigheter inklusive eventuella immateriella rättigheter 
51 till Metadata förbehålles Utfärdaren, Registrerande part respektive 
52 Registerad part.
53
54 ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING
55
56 Nyttjaren är skyldig att inneha alla nödvändiga licenser, tillstånd 
57 och rättigheter samt uppfylla tillämpbar lagstiftning i samband med 
58 användning av Metadata. 
59
60 UPPSÄGNING AV NYTTJANDERÄTT
61
62 Om Utfärdaren har anledning att misstänka brott mot dessa nyttjande-
63 regler är Nyttjaren skyldig att på Utfärdarens uppmaning, givet att 
64 detta inte strider mot svensk lagstiftning, omedelbart sluta nyttja 
65 Metadata samt radera Metadata från sina system.
66
67 ANSVAR
68
69 Nyttjande av Metadata sker på egen risk. Varken Registrerande part, 
70 Registrerad part eller Utfärdare är skyldig att informera Nyttjaren 
71 om ändringar i Metadata eller om en Registrerad part ej längre är 
72 bunden av Registreringsrutiner.
73
74 ANDRA ÖVERENSKOMMELSER
75
76 Eventuella avtal och överenskommelser mellan Utfärdaren och Nyttjaren 
77 gäller i första hand. I alla andra fall gäller dessa nyttjanderegler.
78
79 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
80
81 Varje dispyt eller anspråk som berör någon del av dessa nyttjanderegler
82 inklusive innehåll och kontraktsmässiga eller icke-kontraktsmässiga 
83 anspråk skall prövas i enlighet med Svensk Lag. Svensk Domstol har 
84 exklusiv rätt att avgöra uppkomna tvister eller anspråk.